Zdravie a pohyb

Telesná výchova v materskej škole má svoje nezastupiteľné postavenie nielen v súvislosti s podporou správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského veku, ale plní i dôležitú funkciu v socializácii dieťaťa v materskej škole. Pohybová aktivita je základný faktor ovplyvňujúci zdravý rast dieťaťa, a to tak v spontánnej, ako i riadenej forme.

V našej materskej škole organizujeme pre deti rôzne športové a olympíjske festivaly, ktoré máte možnosť vidieť v tomto priečinku . :)