Zápis detí do Materskej školy 2022/2023

 MATERSKÁ ŠKOLA Staromlynská 2, 94905 Nitra oznamuje, že zápis detí pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční:

v dňoch: 3.5. a 4.5.2022

 

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

- elektronickou formou na e-mail msstaromlynska@smsnitra.sk

- osobne v budove materskej školy Staromlynská 2 v dňoch 3.5.2022 a 4.5 2022 v čase od 14.30hod do 16.00hod,

- poštou alebo kuriérom na adresu: Materská škola Staromlynská 2, 94905 Nitra.

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

  • zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania

  • dieťa s trvalým pobytom v meste Nitra bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy,

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra sú určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta Nitry a jednotlivých materských škôl.

Informácia o materských školách v ktorých sú zabezpečené podmienky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

v MŠ Nábrežie mládeže - samostatná trieda pre deti s mentálnym postihnutím

v MŠ Piaristická - samostatná trieda pre deti s poruchami zraku

v MŠ Párovská - pre deti s poruchami sluchu,

v MŠ Nedbalova - pre deti s diabetes

v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova- pre deti s celiakou je zabezpečené diétne stravovanie

Formulár žiadostije na stiahnutie:

Kontaktné údaje a informácie jednotlivých materských škôl:

tel. kontakt: 037/ 650 22 76. 

Súvisiaci obrázok