Zápis detí do Materskej školy 2020/2021

MESTO NITRA oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. marca 2020 sa menia podmienky a dátum podávanie žiadostí prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nasledovne:  

·        „Deň otvorených dverí“vo všetkých MŠ naplánovaný 29.4.2020 je zrušený

·        podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;

·        potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

·        ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Termíny podania žiadosti:

·     v čase od 30.4.2020 do 31.5.2020 elektronickou formou: e-mailové adresy jednotlivých materských škôl: https://www.nitra.sk/Zobraz/Obsah/18126, alebo poštou,

·     dňa: 6.5.2020 v čase od 9.00 hod do 16.00 hod osobne doručiť do materskej školy alebo iným spôsobom ktorý si určí konkrétna materská škola s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

Formulár žiadostije zverejnený na  www.nitra.sk, www.msnitra.org, webové sídlo MŠ alebo si formulár môže zákonný zástupca  vyzdvihnúť v deň zápisu v materskej škole.

Informácie o zápise:

·        webové sídlo materských škôlwww.msnitra.org,

·        Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu

         tel. kontakt: 037/ 650 22 76, internetová stránka: www.nitra.sk

         e- mail.: feketeova@msunitra.sk

 

 

 

 

Súvisiaci obrázok