Zameranie materskej školy

Charakteristika materskej školy » Zameranie materskej školy

Východiskový stav výchovy a vzdelávania:

 • poloha materskej školy,

 • veľký školský dvor vybavený certifikovanými hracími prvkami,

 • blízkosť rieky so stromovým porastom,

 • možnosť priameho pozorovania domácich zvierat, vtákov, hmyzu,

 • skrášľovanie okolia materskej školy,

 • veľké priestranné triedy,

 • dobre vybavené triedy digitálnou technikou.

Zameranie našej materskej školy vychádza z analýzy výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu z predchádzajúcich rokov, z mimoškolskej činnosti materskej školy, z analýzy spolupráce s rodičmi a jej vzťahov z inými inštitúciami, z personálneho obsadenia, materiálno-technického vybavenia a umiestnenia materskej školy.

V materskej škole sa :

 • Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú sa schopnosti a zručnosti, utvárajú sa  predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania.

 • Deti sa pripravujú na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

 • Výchova a vzdelávanie sa rozširuje o úlohy podporujúce národné povedomie, využívaním folklórnych a ľudových prvkov. Snažíme sa udržiavať ľudové tradície – vymetanie kútov na Luciu, vianočné tradície, pochovávanie basy, vynášanie Moreny a stavanie mája. K týmto ľudovým zvykom pripravujeme hudobno-tanečné pásma, vďaka tomu rozvíjame estetické cítenie a na základe toho sa  podporuje u detí nadanie vo všetkých oblastiach. Personál našej materskej školy inklinuje k týmto témam, máme absolvované vzdelávanie „K deťom cez ľudovú pieseň a remeslá“ a máme veľmi dobrú spoluprácu s Dominom, kde nás pozývajú na tematické predstavenia k ľudovým tradíciám a remeslám, zároveň sa podieľame na vystúpení svojim programom. Vďaka tejto spolupráci majú deti možnosť rozširovať si vedomosti zážitkovým učením aj mimo priestorov materskej školy a prostredníctvom verejného vystúpenia zvyšovať si sebavedomie. Rozširujúce úlohy sú vypracované v internom projekte „Spoznávame ľudovú kultúru“ (príloha č.1).

 • Zvyšujeme enviromentálne a ekologické povedomie, deti sa učia chápať prírodu, pozorovať ju, poznávať, chrániť v internom projekte „Enviráčik“(príloha č.2) a medzinárodnom certifikačnom projekte ,,Zelená škola“ (príloha č.3).

V materskej škole separujeme odpad, využívame odpadový materiál na výtvarné aktivity. Počas roka realizujeme aktivity na zvyšovanie prírodovedného poznávania : starostlivosť o vtáky v zime, v jarných mesiacoch spoznávame svet motýľov, kde si prostredníctvom motýlích záhrad vychováme motýľov a púšťame ich do voľnej prírody. Realizujeme turistické vychádzky do blízkeho lesa, kde plníme úlohy z lesnej pedagogiky, koncoročné výlety sú zamerané na poznávanie fauny a flóry v širšom okolí.

 • Učia sa základným úkonom pri práci s počítačmi, poznávajú možnosti výpočtovej techniky, deti sa učia zodpovedne a zmysluplne využívať médiá. Rozvoj počítačovej gramotnosti je rozpracovaný v internom projekte „Pracujeme s počítačom“. (príloha č.4). Personál našej materskej absolvoval vzdelávanie na zvýšenie kvality práce s počítačom a IT. (Využívanie IKT v práci učiteľa, Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula, Digitálne technológie v MŠ pre vedúcich pedagogických zamestnancov, Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní, Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní).

 • Materská škola sa zapája do  súťaží, projektov a programov  vyhlásených pre daný školský rok rôznymi organizáciami.

 • Plníme  programy súvisiace s predprimárnym vzdelávaním (Dohovor o právach dieťaťa, Národný program boja proti drogám,  Národný program prevencie obezity) zakomponované v internom projekte Hravé a zdravé deti vo farebnom svete“. (príloha č.5).

 

Interné projekty MŠ:

A,   Zdravá škola - ,,Hravé a zdravé deti vo farebnom svete“

Ciele:

-          realizácia každodenných telovýchovných aktivít,

-          viesť deti k správnym stravovacím návykom,

-          mliečny a pitný program,

-          starostlivosť o chrup,

-          celoročné otužovanie na čerstvom vzduchu,

-          zhotovenie „okienka“ pre rodičov - články, výstrižky k predchádzaniu obezity,

-     plniť úlohy zamerané na CO,

-          plniť aktivity športového zamerania,

-          realizovať predplavecký výcvik,

-          realizovať korčuliarsky výcvik,

-          navštíviť Centrum zdravia – Párovské Háje,

-          zrealizovať ukážky zdravotnej starostlivosti,

-   prezentácia zdravých jedál, zdravej výživy s deťmi

-   zhotovenie ,,okienka" pre rodičov - články, výstrižky k predchádzaniu obezity

 

B,  Enviromentálna výchova  - ,,Ochraňuj prírodu – príroda ťa obdarí“

Ciele:

-          plniť úlohy z ročného plánu ,,Zelená škola", interný projekt ,,Ochraňuj prídodu - príroda ťa obdarí"

-          realizovať pravidelné vychádzky na čerstvom vzduchu,

-         pracovať v rámci zručností aj s prírodným a odpadovým materiálom, skúmať ich vlastnosti,

-          vytvoriť enviromentálny kútik v exteriéry aj v interiéry MŠ s využitím prírodnín,

-    plniť úlohy interného krúžku ,,Enviráčik" - zapájať rodičov,

-          zapájať deti s rodičmi do zberu druhotných surovín – papier, PET fľaše.

 

C, Dopravná výchova - ,,Dopraváčik“

Ciele:

-          pestovanie u detí poznatkov o bezpečnosti a správneho prechádzania cez cestu,

-          návšteva dopravného ihriska,

-          sledovať dopravnú situáciu pred areálom materskej školy,

-          správne reagovať na semafór,

-          utvárať u detí základy bezpečného správania sa v cestnej premávke v role cyklistu, chodca, korčuliara...

 

D,Multikultúrna výchova - ,,Spoznávame ľudovú kultúru“

Ciele: 

-          prostredníctvom hier, tancov, piesní a formou zážitkového učenia oboznamovať deti

      s ľudovými zvykmi, tradíciami a obyčajami našich predkov,

       -     rozvíjať národné povedomie, hrdosť na svoju minulosť a vlastenectvo.

 

E, Informačné technológie: ,,Pracujeme  s počítačom“

Ciele:

-    oboznamovať detí so základnými úkonmi pri práci s počítačom.

-   využiť možnosti výpočtovej techniky v predprimárnej edukácii,

-    rozvíjať u detí schopnosť rozlišovania virtuálneho sveta a reality,

-   vytvoriť u detí pozitívny vzťah a správne návyky pri používaní výpočtovej techniky,

-   vypestovať u detí pocit kontroly svojich myšlienok a správania,

 

Zabezpečenie plnenia úloh z projektov MŠ

-     dopravná výchova: ,, Dopraváčik“ (ročný plán -  úlohy).

-     Enviromentálna výchova: ,,Ochraňuj prírodu – príroda ťa obdarí“ (ročný plán – úlohy).

-     Medzinárodný certifikačno–vzdelávací program ,,Zelená škola“: úlohy v súlade s filozofiou školy.

-     Zdravá škola: ,,Hravé a zdravé deti vo farebnom svete“(ročný plán – úlohy).

-     Multikultúrna výchova: ,,Spoznávame ľudovú kultúru“ (ročný plán – úlohy).

     -  Informačné technológie: ,,Pracujeme s počítačom“ (vlastné ciele zapracované v ŠkVP).  

 Zapojenie do medzinárodných projektov

- ,,Zelená škola" - medzinárodný certifikačný projekt (Materská škola získala DIPLOM ,,Na ceste za Zelenou školou", ocenená vlajkou).

- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho vzdelávania

-   ,,Enviromentálne aktivity SOV" (získali sme čestné uzanie).

-   Projektová súťaž ,,Pro Enviro" (získali sme čestné uznanie).

 

Krúžková činnosť:

V rámci mimoškolskej záujmovej činnosti ponúkame deťom možnosť rozvíjať sa v krúžkovej oblasti:

-        anglický jazyk - zabezpečuje Jazyková škola Slniečko

-         interný krúžok: ,,Enviráčik"

-         interný krúžok - tanečný (zameraný na ľudové tance)