Úhrada poplatkov za dochádzku

Mesačný poplatok za MŠ » Úhrada poplatkov za dochádzku

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

 Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a ods. 10 a § 141 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „školský zákon“)

sa uznieslo

 na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia

§ 2

Materské školy

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje:

 Dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním:

 

Výška mesačného príspevku JEDNOTNÁ PRE VŠETKY DETI: 20 €

 

 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) za povinné predprimárne vzdelávanie

b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

 2.1.2 Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin,

c) pomernú časť príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená

prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti

zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.

 2.1.3 Termín a spôsob platby je určený vo vnútornom predpise materskej školy, ktorý je zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy.