Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania za šk.rok 2018/2019

 VÝCHODISKÁ A PREDPOKLADY

Správa je vypracovaná v zmysle:

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ  výchovy a vzdelávania, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

3. Koncepcia školy na roky 2018 – 2022,

4. Plán práce školy MŠ Staromlynská 2 na školský rok 2018/2019,

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických činností učiteliek MŠ,

6. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Staromlynská 2 v Nitre,

7. Ďalšie podklady vyhodnotenia nadštandardných aktivít školy v čiastkových správach výchovy a vzdelávania v jednotlivých triedach MŠ,

8. Štátny vzdelávací program  pre predprimárne vzdelávanie,

9. Školský vzdelávací program ,,Spoznávame svet so sovičkou a včielkou“.

1.    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE

Názov školy                          

   Materská škola

Adresa školy                            

   Staromlynská 2, Nitra

Telefónne číslo                           

   037/741 65 92

e-mailová adresa                            

   msstaromlynska@smsnitra.sk

Internetová adresa                          

   www.msstaromlynska.sk

  Zriaďovateľ                        

   Mesto Nitra, Štefánikova 60, Nitra 

Vedúci zamestnanci školy

Meno a priezvisko

Funkcie

PhDr. Martina Veseľková

Riaditeľka školy                           

Jarmila Valuchová

Vedúca ZŠS

Údaje o Rade školy

Predseda RŠ

Mgr. Mária Kolenčíková

zástupca pedagogických zamestnancov

Členovia

Monika Meňhartová

zástupca nepedagogických zamestnancov

 

Ing. Tomáš Gaučík

   zástupca rodičov

 

Ing. Eva Mikulová

   zástupca rodičov

 

Ing. Peter Komáromy

   zástupca rodičov

 

Ing. Miroslav Gút

   za zriaďovateľa

 

Gabriela Biceková

   za zriaďovateľa

RŠ pri MŠ Staromlynská 2, Nitra je zriadená podľa §2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na funkčné obdobie štyroch rokov. Jej poslanie, úlohy a zloženie sú vymedzené v §24 a v §25 tohto zákona. Funkčné obdobie: od 23.03.2016 do 22.03.2020 v zložení predloženom zápisnicou z ustanovujúceho zasadnutia RŠ pri MŠ Staromlynská 2, Nitra.

  Údaje o Pedagogickej rade

Členovia

   PhDr. Martina Veseľková

riaditeľka MŠ

 

   Mgr. Mária Kolenčíková

učiteľka MŠ

 

   Mgr. Zita Nová

učiteľka MŠ

 

   Svetlana Gajdošová

učiteľka MŠ 

 Pedagogická rada ako poradný orgán sa riadi rokovacím poriadkom pedagogickej rady, vydaný riaditeľkou Materskej školy Staromlynská 2, Nitra na základe vyhlášok a smerníc MŠ SR a Organizačného poriadku školy. Rokovací poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou dňa: 10.09.2018

 Údaje o Internom metodickom združení

Koordinátorka IMZ

   Mgr. Mária Kolenčíková

učiteľka MŠ

Konzultant IMZ

   PhDr. Martina Veseľková

riaditeľka MŠ

Členovia IMZ

   Mgr. Zita Nová

učiteľka MŠ

 

   Mgr. Veronika Šándorová

učiteľka MŠ 

 Úlohy IMZ boli schválené na pedagogickej rade 10.09.2018 (vypracovaný plán a štatút IMZ).

2.       ÚDAJE O POČTE DETÍ V ŠKOLE

ÚDAJE O POČTE DETÍ V ŠKOLE

Stav k 15.09.2018: 41

Stav k 31.08.2019: 43

Počet  tried

Počet  detí

Integrované

Počet  OPŠD

Počet  detí

Integrované

Počet  OPŠD

I.

19

 

 

          22

 

 

II.

22

 

2

          21

 

2

3.    ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Materská škola

Počet

zamestnanci MŠ

6

Z toho PZ*

4

- kvalifikovaní

4

- nekvalifikovaní

0

- dopĺňajú si vzdelanie

0

Z toho NZ**

2

Z počtu NZ

 

- upratovačky

2

Školská kuchyňa a jed.

2

Spolu počet zamestnancov MŠ  +  ZŠJ pri MŠ                                                 8

ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNAMCOV ŠKOLY

Zúčastnenie zamestnancov školy na vzdelávaní v šk. roku 2018/19:

Splnené ciele:

-          štúdium a venovanie náležitej pozornosti novým zákonom a vyhláškam o MŠ,

-          zákon o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR,

-          revidovanie ŠVP  ,,Spoznávame svet so včielkou a sovičkou“,

-          využívanie vedomostí a kreativity učiteliek,

-          vytváranie podmienok pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Zúčastnenie zamestnancov školy na vzdelávaní v šk. roku 2018/19:

Ø  Aktualizačné : Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej expresie detí ...(Veseľková, Kolenčíková)

Ø  ,,Zelená škola“ - školenie v BA (Gajdošová)

Ø  Aktualizačné: Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností (Gajdošová, Nová)

Ø  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní (Nová)

Ø  Inovačné funkčné pre riaditeľov škôl (Veseľková)

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet

ukončilo

Pokračuje

začalo

Aktualizačné vzdelávanie

4

4

 

 

Adaptačné vzdelávanie

0

0

 

 

Inovačné funkčné vzdelávanie pre riaditeľov škôl

1

1

 

 

 Zoznam pedagogických zamestnancov, ktorí majú priznaný  kreditový príplatok :

PhDr. Martina Veseľková: 12%, 1. atestácia,

Mgr. Mária Kolenčíková: 6%

Svetlana Gajdošová: 12%

 VÝSLEDKY PLNENIA DLHODOBÝCH CIEĽOV

Ø  prihliadanie na základné fyziologické potreby detí,

Ø  dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa,

Ø  vytváranie z tried výchovné spoločenstvo,

Ø  uplatňovanie prosociálneho výchovného štýlu, v duchu humanizmu a práv dieťaťa,

Ø  rozvíjanie a podporovanie zdravého sebavedomia a sebaistoty detí,

Ø  vytváranie podmienok na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov,

Ø  podporovanie u detí záujem o prostredie v ktorom žijú, navodzovanie situácie podnecujúce ku komunikácii,

Ø  rozvíjanie u detí enviromentálne cítenie,

Ø  rozvíjanie u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom,

Ø  príprava detí na vstup do základnej školy,

Ø  podporovanie nadania a záujmov všetkých detí,

Ø  zaujali sme adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám,

Ø  stimulovanie vzťahu ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a tým upevňovanie národnostného povedomia,

Ø  posilňovanie úcty k rodičom a ostatným osobám, uvedomiť si rovnosť medzi mužom a ženou, dôležitosť priateľstva medzi národmi, národnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie,

Ø  aktívne zapájanie deti do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových tradícií,

Ø  zabezpečenie systematickej prípravy predškolákov pre vstup do ZŠ,

Ø  zabezpečenie spolupráce s logopédom,

Ø  aktívne plnenie úloh z projektov MŠ,

Ø  rozvíjanie predčitateľskej a počítačovej gramotnosti,

Ø  oboznamovanie detí s cudzím jazykom – anglickým,

Ø  zabezpečenie predplaveckej prípravy,

Ø  zabezpečenie korčuliarskeho výcviku,

Ø  aktívne plnenie úloh z Plánu práce na školský rok 2017/18,

Ø  zapájanie detí do prehliadok a súťaží, propagácia a reprezentácia školy,

Negatíva školy:

Ø  výskyt detí s poruchami reči,

Ø  nedostatok zručnosti pri práci s IT.

Návrh opatrení:

Ø  poskytovať možnosť prvého logopedického vyšetrenia a konzultácií a venovať sa v rámci edukačného procesu jazykovým kompetenciám dieťaťa s cieľom odstraňovať chyby reči,

Ø  spolupracovať s CPPPa P.    

ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY:

Ø   ľudové tradície: ,,Spoznávame ľudovú kultúru“

Ø   enviromentálne zameranie: ,,Ochraňuj prírodu – príroda ťa obdarí“, ,,Zelená škola“ , ,,Enviráčik“,

Ø  Zdravý životný štýl: ,,Hravé a zdravé deti vo farebnom svete“.

         6.   VÝSLEDKY PLNENIA CIEĽOV - Interné a medzinárodné projekty, súťaže 

A) Interné  projekty  školy:

1. Zdravá škola - ,,Hravé a zdravé deti vo farebnom svete“

Splnené ciele:

Ø  realizácia každodenných telovýchovných a športových aktivít,

Ø  vedenie detí k správnym stravovacím návykom,

Ø  mliečny a pitný program,

Ø  starostlivosť o chrup,

Ø  celoročné otužovanie na čerstvom vzduchu,

Ø  plnenie úloh zameraných na CO,

Ø  plnenie aktivít športového zamerania,

Ø  realizovanie predplaveckého výcviku, korčuliarskeho výcviku,

Ø  návšteva Centra zdravia – Párovské Háje,

Ø  realizácia ukážky zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zdravotníkov,

Ø  prezentácia zdravých jedál, zdravej výživy s rodičmi,

Ø  zhotovenie „okienka“ pre rodičov - články, výstrižky k predchádzaniu obezity. 

2. Enviromentálna výchova  - ,,Ochraňuj prírodu – príroda ťa obdarí“

                                               - ,,Zelená škola“, ,,Enviráčik“

Splnené ciele:

Ø  splnenie úloh z ročného plánu ,,Zelená škola“, interný projekt ,,Ochraňuj prírodu – príroda ťa obdarí“, ,,Enviráčik“, - zapájanie rodičov do aktivít,

Ø  práca s prírodným a odpadovým materiálom, skúmanie ich vlastností,

Ø  vytvorenie enviromentálneho kútika v exteriéry aj v interiéry MŠ s využitím prírodnín,

Ø  zapájanie detí s rodičmi do zberu druhotných surovín – papier, PET fľaše.

3. Dopravná výchova - ,,Dopraváčik“

Splnené ciele:

Ø  pestovanie u detí poznatkov o bezpečnosti a správneho prechádzania cez cestu,

Ø  utváranie u detí základov bezpečného správania sa v cestnej premávke v role cyklistu, chodca, korčuliara...

4. Multikultúrna výchova - ,,Spoznávame ľudovú kultúru“

Splnené ciele: 

Ø  prostredníctvom hier, tancov, piesní a formou zážitkového učenia oboznamovanie detí s ľudovými zvykmi, tradíciami a obyčajami našich predkov,

Ø  rozvíjanie národného povedomia a vlastenectva.

5. Informačné technológie: ,,Pracujeme  s počítačom“

Splnené ciele:     

Ø  oboznamovanie detí so základnými úkonmi pri práci s počítačom,

Ø  poznávanie a využívanie možností výpočtovej techniky,

Ø  využívanie rôznych zdrojov získavania informácií prostredníctvom informačno-komunikačných technológií,

Ø  podporovanie a rozvíjanie vzťahu dieťaťa k výdobytkom modernej techniky,

Ø  získavanie samostatnosti a sebavedomia pri vyhľadávaní informácii a práce s nimi,

Ø  pestovanie pocitu kontroly svojich myšlienok a správania.

Zabezpečenie plnenia úloh z projektov MŠ

Ø  dopravná výchova: ,, Dopraváčik“ (ročný plán -  úlohy).

Ø  Enviromentálna výchova: ,,Ochraňuj prírodu – príroda ťa obdarí“ (ročný plán – úlohy),

Ø  Medzinárodný certifikačno–vzdelávací program ,,Zelená škola“: úlohy v súlade s filozofiou školy, ročný plán - úlohy),

Ø  Zdravá škola: ,,Hravé a zdravé deti vo farebnom svete“(ročný plán – úlohy),

Ø  Multikultúrna výchova: ,,Spoznávame ľudovú kultúru“ (ročný plán – úlohy),

Ø  Informačné technológie: ,,Pracujeme s počítačom“ (vlastné ciele zapracované v ŠkVP ,,Spoznávame svet so sovičkou a včielkou“).

B) ZAPOJENIE DO PROJEKTOV v šk. roku 2018/2019:

Ø  Medzinárodný certifikačný projekt ,,Zelená škola“  - prioritná téma ODPAD - získali sme certifikát + vlajka na ďalšie obdobie platné do augusta 2021

Ø  Celoštátny program na ochranu životného prostredia ,,ZBER BATERIEK“

Ø  Projekt ,,DEŇ ZELENÝCH ŠKOL“

Ø  Projekt ,,DENTAL ALARM“  - získanie 4 košov na recyklovanie

C) ZAPOJENIE MŠ DO SÚŤAŽÍ v šk. roku 2018/2019:

Ø  Zapojenie do výtvarných súťaží:  Svet očami detí, Dúhový kolotoč, Olympiáda, Nitra moje mesto, Žitnoostrovské pastelky,

Ø  Účasť v internetovej súťaži www.zahrada.sk – o ovocný sad

   7.   VÝSLEDKY PRÍPRAVY DETÍ NA VSTUP DO ZŠ, KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

Príprava na vstup do ZŠ:

Splnené ciele: 

Ø  spolupráca s CPPPaP v Nitre,

Ø  poskytovanie poradenských služieb,

Ø  zabezpečenie logopedickej starostlivosti,

Ø  konzultácie s rodičmi detí  - poruchy reči.

Rozvoj predčitateľskej a počítačovej gramotnosti:

Splnené ciele:

Ø  zrealizovanie centier v triedach - počítačová a predčitateľská gramotnosť,

Ø  utváranie jazykovej a rečovej kultúry,

Ø  aktívna spolupráca s rodinou,

Ø  rozvíjanie informačných kompetencií detí s využitím digitálnych technológií.

Krúžková činnosť:

A) Oboznamovanie detí s cudzím jazykom

Splnené ciele:

Ø  vytvorenie priestoru a podmienok  pre výučbu cudzieho jazyka,

Ø  zabezpečenie výučby kvalifikovaným pedagógom (jazyková škola ,,Slniečko),

Ø  dodržiavanie základných metodických postupov,

Ø  prezentácia poznatkov z AJ na otvorenej hodine pre zákonných zástupcov detí (počas akcie Mikuláš, záverečná otvorená hodina)

B) Tanečný krúžok

Splnené ciele:

Ø  zabezpečenie krúžku interným pedagógom,

Ø  nácvik a prezentácia ľudových tancov na akciách školy: vystúpenie pre starkých, Putujeme za ľudovou piesňou, Kukulienka kde si bola, Deň matiek, Deň rodiny, rozlúčka s predškolákmi.

C) ,,Enviráčik“

Splnené ciele:

Ø  zabezpečenie krúžku internými pedagógmi,

Ø  podporovanie detskej tvorivosti, upevňovanie enviromentálneho cítenia, plnenie cieľov z projektu ,,Zelená škola", ,,Ochraňuj prírodu, príroda ťa obdarí", ,,Enviráčik“,

Ø  práca s odpadovým materiálom, vytvorený kútik enviromentálnej výchovy,

Ø  prezentácia spoločných splnených aktivít s rodičmi na stránke školy.

        8.   VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANÉ ŠŠI

V šk. roku 2018/2019 bola v materskej škole vykonaná inšpekčná činnosť ŠŠI.

Výsledky: 1. Stav a úroveň výchovy a vzdelávania – na dobrej úrovni.

                2. Riadenie školy – na veľmi dobrej úrovni.

                3. Podmienky výchovy a vzdelávania – na veľmi dobrej úrovni.

         9. AKTIVITY A PREZENTÁCIA  ŠKOLY  V  ŠK. ROKU 2018/19

Aktivity organizované pre deti a s deťmi:

Ø  Korčuliarsky výcvik,

Ø  Divadelné predstavenia v MŠ,   

Ø  Pobyt v centre zdravia Párovské Háje,

Ø  Karneval,

Ø  Návšteva  knižnice Karola Kmeťka v Nitre,

Ø  Zelená škola – Privítanie Jari, Deň lesov, Deň vody,

Ø  Svetový deň mlieka,

Ø  Deň Zeme,

Ø  Týždeň zdravia,

Ø  MDD – ,,HASIČI“,

Ø  Návšteva botanickej záhrady,

Ø  Účasť  - Deň otvorených dverí v kasárňach Krškany,

Ø  Predplavecký výcvik,

Ø  Kynológia – ukážky policajných psov, prevencie proti drogám,

Ø  Zimná a letná športová Olympiáda detí v MŠ,

Podujatia organizované pre rodičov:

Ø  Program pri príležitosti Mesiac úcty k starším v MŠ,

Ø  Tvorivé dielne s rodičmi – tekvičkové slávnosti, vianočné, veľkonočné,

Ø  Mikuláš v MŠ,

Ø  Deň rodiny,

Ø  Rozlúčková slávnosť s predškolákmi,

Ø  Vydanie časopisu pre rodičov - ,,Včielky a Sovičky informujú“.

Ø  Registrácia a zapojenie ,,OLYMPIJSKÝ DEŇ“ – získanie Certifikátu,

Prezentácia MŠ na verejnosti:

Ø  Vystúpenie – ÚCTA K STARŠÍM – v kultúrnom dome D. Krškany,

Ø  VIANOČNÉ vystúpenie v kultúrnom dome D. Krškany ,

Ø  Účasť v programe VIANOČNÉHO MESTEČKA na námestí,

Ø  Vystúpenie ku DŇU MATIEK v kultúrnom dome D. Krškany,

Ø  Účasť na prehliadke tvorby tanečného folklóru (Domino) – MŠ bol udelený Laureát Kukulienka kde si bola, Diplom 1. miesto, 

Ø  Vystúpenie ľudového súboru ,,Krškanček,, na Sihoti – deň detí,

Ø  Účasť  - 22. ročník Letnej športovej olympiády detí MŠ v Nitre – získanie diplomu,

Ø  Enviromentálny projekt ,,MEDOVÉ RAŇAJKY“ – (natáčané TV Centrál, spolupráca so včelármi).

Ø  ,,Kukulienka kde si bola“ v Centre voľného času.

10. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO – TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE:

Splnené ciele:                                                                                     

Ø  získavanie sponzorských darov, financií z mimorozpočtových zdrojov – 2%,

Ø  aktuálna webová stránka,

Ø  zabezpečenie pomôcok a edukačného materiálu z dotácií pre predškolákov:vyšívanie – obleč si dieťa, Ainstein 100, mozaika Super Set, pexeso – prvé učenie, chodníček, mozaika – základné farby, magnetická tabuľa zvieratká, vestičky na dopravnú výchovu, prvé dopravné značky, hrací kútik Mesto, rozkladacia sedačka oranžová,

Ø  zabezpečenie výtvarného materiálu, knihy, CD pre deti – sponzorsky, 2%,

Ø  doplnenie edukačného materiálu do kabinetov – sponzorsky, 2%.

OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSŤ DETÍ:

Splnené ciele:

Ø  odstránenie nevyhovujúcich stromov (Mesto Nitra – životné prostredie)

Ø  dotvorenie enviromentálneho kútika v interiéry školy (personál školy),

Ø  vytvorenie sedenia, knižnice, búdky pre hmyz s použitím odpadových materiálov  - palety (personál MŠ, rodičia).

Ø  dokončenie ihriska – spolupráca so zákonnými zástupcami detí.

Nesplnené ciele:

Ø  oprava statiky budovy – praskajúce steny,

Ø  oprava strechy – drevené podbitie strechy,

Ø  oprava terás a vstupných schodov do budovy,

Ø  fasáda budovy školy.

11. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Materská škola Staromlynská 2, Nitra ako organizačná jednotka Mesta Nitra bez právnej subjektivity je napojená na rozpočet Mesta Nitra a informácie sú súčasťou záverečného účtu mesta Nitry, ktorý je zverejnený na webovom sídle mesta Nitry.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nastúpi do MŠ Staromlynská 2 Nitra,  nadobúda povinnosť v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry vyplatiť výšku mesačného príspevku:

Dieťa v MŠ s celodennou výchovou a vzdelávaním:

1. s trvalým pobytom v meste Nitra:            - do 3 rokov 50

                                                                          - od 3 rokov 20

2. s trvalým pobytom mimo mesta Nitra:     - 65

10% z dofinancovania mesta z ostatných príjmov na žiaka za predchádzajúci rok, minimálne však vo výške 10% životného minima plnoletej fyzickej osoby zaokrúhlene na celé číslo.

12. SPOLUPRÁCA    S  RODINOU  A  INÝMI  INŠTITÚCIAMI

Spolupráca s inštitúciami:

- logopéd,

- Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre,

- CPPPa P,

- stomatológ,

- jazyková škola – Slniečko,

- predplavecký výcvik – Delfín,

- korčuliarsky výcvik – Krasoklub Klokočina,

- Mesto Nitra,

- Obchodné centrum MAX, Eleško.

Spolupráca s rodičmi:

- vytváranie priestoru pre rodičov pri tvorení plánu školy,

- zapájanie rodičov do diania školy organizovaním spoločných podujatí,

- poradenstvo pre rodičov v oblasti školskej pripravenosti na ZŠ, logopedickej starostlivosti, adaptácie detí na MŠ,

- úprava areálu MŠ – brigáda,

- Zelená škola, Dni zelených škôl – plnenie aktivít naplánovaných na školský rok 2018/19.

- Zber PET fliaš a papiera,

- 2%