Spôsob úhrady

Mesačný poplatok za MŠ » Spôsob úhrady

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca do 10. dňa v kalendárnom mesiaci

  • bezhotovostným bankovým prevodom,
  • zákonný zástupca nie je povinný nosiť potvrdenie o úhrade (iba v prípade nedodržania termínu platby!).

Platba RP:

  • číslo účtu: SK17 0900 0000 0051 6204 8309
  • variabilný symbol: 404
  • poznámka: meno dieťaťa