Ranný filter

Bezinfekčnosť » Ranný filter

DOCHÁDZKA DETÍ DO MŠ

Rodič privádza dieťa do materskej školy v ranných hodinách spravila do 8.00 hod., osobne ho odovzdá triednej učiteľke a prevezme ho najneskôr do 16.30 hod.

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob jeho stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činností ostatných detí

( napr. neobmedzil pobyt detí vonku atď.).

RANNÝ FILTER:

Ranné preberanie detí zabezpečuje pedagogický zamestnanec v prítomnosti zákonného zástupcu dieťaťa. Prijíma len deti, u ktorých po vykonaní ranného filtra nezistila známky akútneho ochorenia.O rannom filtre sa vykonáva evidencia.

V súlade s § 7 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.Ak dieťaťa v priebehu dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radou zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. Zákonný zástupca je povinný si po telefonickej výzve prevziať dieťa z materskej školy a rozhodnúť o ďalšom postupe – návšteva lekára, domáce liečenie.

Pri vykonávaní ,,RANNÉHO FILTRA“ učiteľka materskej školy pohľadom skontroluje oči, uši, nos a viditeľné časti kože a vyzve dieťa aby zakašlalo.

Učiteľka dieťa odmietne prevziať do materskej školy ak:

-          má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom (,,karpinami“),

-          mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,

-          mu z nosa vyteká hustá sklenená tekutina, okolie nosa má červené, podráždené,

-          má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami,

-          má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný produktívny kašeľ.

Pedagogický zamestnanec nepodáva deťom ŽIADNE lieky! (výnimkou sú lieky určené na dlhotrvajúcu liečbu po dohode s pediatrom).

Podľa § 24 ods. 6 a 8 zákona 355/2007 Z. z môže byť v predškolskom zariadení umiestnené dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenie. Uvedené skutočnosti potvrdzuje písomným vyhlásením zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia a po neprítomnosti v predškolskom zariadení dlhšie ako päť dní. (,,POTVRDENIE O BEZINFEKČNOSTI PROSTEDIA“).