Rada školy

Pôsobnosť a poslanie rady školy

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstava Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organižačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

 

Zloženie RŠ pri MŠ Staromlynská 2

 

Meno a priezvisko

Zvolený/delegovaný za

Pozícia

Mgr. Mária Kolenčíková

pedagogických zamestnancov

predseda

Andrea Hložeková

nepedagogických zamestnancov

 

Viktória Brunovská

zákonných zástupcov detí

 

Ing. Peter Uharček

zákonných zástupcov detí

 

Martina Szlatényiová

zákonných zástupcov detí

 

Ing. Miroslav Gút

zriaďovateľa

 

Magdaléna Feketová

zriaďovateľa