Preberanie detí

Vnútorná organizácia materskej školy » Preberanie detí

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kindergarten gif

Dieťa od zákonných zástupcov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi (alebo inej známej osobe na základe splnomocnenia zákonného zástupcu), alebo do odovzdania pedagogickému pracovníkovi, s ktorým sa v práci strieda.

Zákonný zástupca preberá dieťa v čase od 15.00 hod do 16.30 hod. V prípade poldňového pobytu v materskej škole o 12.00hod. Ak zákonný zástupca potrebuje dieťa priviesť alebo prevziať v inom čase, je potrebné o tom vopred informovať triednu učiteľku. V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku materskej školy.

V prípade organizovania kultúrno–spoločenských a športových podujatí rodičov a detí v materskej škole (napr. tvorivé dielne rodičov, MDD, ukončenie školského roka, atď. podľa plánu spolupráce) zákonní zástupcovia počas týchto podujatí preberajú zodpovednosť za deti, s ktorými absolvujú podujatie, a prebrali ich od triednej učiteľky.