Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Zápis detí do Materskej školy 2022/2023 » Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

PODMIEMKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY 

STAROMLYNSKÁ 2, NITRA

na školský rok 2022/2023

prerokované pedagogickou radou dňa: 04.04.2022

Kritériá prijímania: 

V súlade s § 59 školského zákona 245/2008 sa prednostne prijímajú: 

deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárnehovzdelávania.

Ostatné podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy: 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy Staromlynská 2, Nitra, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti

ktorých súrodenci navštevujú materskú školuStaromlynská 2,
ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,
mesta Nitra/s trvalým pobytom v meste Nitra,
ktoré v septembri 2022 dovŕšia tri roky, 
nástupom do MŠ od septembra 2022
deti mladšie ako tri roky sa prijímajú len v prípade voľnej kapacity materskej školy.

Všeobecné podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy:   

deti, ktoré majú zvládnuté kultúrno-hygienické návyky, 
deti, ktoré sú bez plienky, 
deti, ktoré sa vedia vypýtať na toaletu a vedia ju používať,
deti, ktoré vedia samostatne jesť lyžicou a piť z pohára.