Odklad školskej dochádzky

Riaditeľstvo materskej školy Vám oznamuje, že pokiaľ

zvažujete, alebo vám bol odporúčaný psychológom, prípadne

iným odborníkom odklad povinnej školskej dochádzky 

musíte to oznámiť písomne na adresu

msstaromlynska@smsnitra.sk

 najneskôr do 30.5.2020

Odporúčanie o odklade od CPPPaP a rozhodnutie o 

odložení dochádzky zo ZŠ prinesiete najneskôr

do 4. týždňov od ukončenia

mimoriadneho prerušenia vyučovania.  

Po tomto dátume  (30.5.2020) nebude garantované miesto

pre Vaše dieťa  na budúci školský rok v našej MŠ

z kapacitných dôvodov.

Všetky potrebné informácie získate na webovej stránke CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie).

https://www.cpppap.sk/