Filozofia a vízia Materskej školy

Charakteristika materskej školy » Filozofia a vízia Materskej školy

Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde učitelia sú kamaráti detí, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí.  

......prvých šesť rokov života dieťaťa je pre jeho ďalší život najdôležitejši. Formuje sa mu osobnosť, zmyslové a intelektové schopnosti, buduje sa jeho vzťah k ľuďom, sebe samému, svetu, slobode zodpovednosti.......

V tomto období je preto viac ako kedykoľvek neskôr dôležitý individuálny a láskavý prístup k dieťaťu, správne vzory iných detí a dospelých, harmonické prostredie............

 

Vízia Materskej školy

  • dopĺňať areál školského dvora - rozšíriť spevnenú plochu na pohyb detí pri pobyte vonku v čase nepriaznivého počasia,

  • vytvoriť telocvičňu v priestore nájomného bytu, doplniť športové vybavenie (náradie a náčinie), kompenzačné pomôcky,

  • dopĺňať triedy o didaktické pomôcky zamerané na rozvoj logického myslenia a experimentovania, bádania (enviromentálne zameranie),

  • v spolupráci s Mestom Nitra vytvoriť estetický vzhľad budovy (fasáda).

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt children gif