Dochádzka detí do materskej školy

Všeobecné ustanovenia » Dochádzka detí do materskej školy

Rodič privádza dieťa do materskej školy v ranných hodinách spravila do 8.00 hod., osobne ho odovzdá triednej učiteľke a prevezme ho najneskôr do 16.30 hod.

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob jeho stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno–vzdelávacej činností ostatných detí (napr. neobmedzil pobyt detí vonku atď.).

V zmysle vyhlášky č. 308/2009 Z.z. z 15. júla 2009, ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

Ak dieťaťa v priebehu dňa ochorie, pedagogický zamestnanec informuje zákonného zástupcu. Zákonný zástupca je povinný si po telefonickej výzve prevziať dieťa z materskej školy. Pedagogický zamestnanec zabezpečí izoláciu chorého dieťaťa a dozorom poverí osobu z radov zamestnancov materskej školy.

Podľa § 24 ods. 6 a 8 zákona 355/2007 Z.z môže byť v predškolskom zariadení umiestnené iba dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenie. Uvedené skutočnosti potvrdzuje písomným vyhlásením zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia a po neprítomnosti v predškolskom zariadení dlhšie ako päť dní.

Pokiaľ má dieťa infekčné ochorenie (kiahne, vši), je zákonný zástupca povinný preukázateľne potvrdiť ukončenie liečby potvrdením od lekára.