Denný poriadok

Vnútorná organizácia materskej školy » Denný poriadok

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

Rámcovo stanovený čas:od 6.30hod. do 8.30hod.

 • Hry a hrové činnosti - skupinové, individuálne, spoločenské hry, VVA,

 • Pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita,

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu, osobná hygiena a príprava na desiatu.

Pevne stanovený čas:

Desiata:od 8.30hod. do 9.00hod.

 • Stolovanie, stravovanie – desiata,

 • Osobná hygiena.

Rámcovo stanovený čas: od 9.00hod. do 11.30hod.

 • Výchovno-vzdelávacie aktivity - zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej, atď. oblasti,

 • Pohybové a relaxačné cvičenia,

 • Osobná hygiena, príprava na pobyt vonku,

 • Pobyt vonku,

 • Výchovno-vzdelávacia aktivita,

 • Osobná hygiena a príprava na obed.

Pevne stanovený čas:

Obed:od11.30hod. do 12.00hod.

 • Stolovanie, stravovanie – obed,

 • Osobná hygiena, príprava na odpočinok.

Rámcovo stanovený čas: od 12.00hod. do 14.30hod.

 • Odpočinok – literárne, hudobné chvíľky, odpočinok (v staršej vekovej skupine postupné skracovanie odpočinku),

 • Výchovno-vzdelávacia aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia,

 • Osobná hygiena, príprava na olovrant.

Pevne stanovený čas:

Olovrant: od 14.30hod. do 15.00hod.

 • Stolovanie, stravovanie – olovrant,

 • Osobná hygiena.

Rámcovo stanovený čas: od 15.00hod. do 16.30hod.

 • Hry a hrové činnosti: výchovno-vzdelávacie aktivity, záujmové krúžky,

 • Pohybové cvičenia,

 • Pobyt vonku, hodnotenie dňa, odchod detí domov, ukončenie prevádzky školy.