Charakteristika materskej školy

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt butterfly gif

Materská škola sa nachádza na okrajovej časti Nitry. Materská škola je 2- triedna. Poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

MŠ je bez vlastnej právnej subjektivity v pôsobení Mesta - Nitry. Je účelovým moderným predškolským zariadením, ktoré spĺňa všetky predpoklady pre cielenú výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi predškolského veku. Dopĺňa rodinnú výchovu a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

V súlade s  §  7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní materská škola pracuje podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu ,,Spoznávame svet so včielkou a sovičkou", ktorý je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona a s príslušným Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0-predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.

Materská škola pri výchove a vzdelávaní zabezpečuje tieto podmienky: 

  • prihliada na základné fyziologické potreby detí
  • vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov
  • poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
  • zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí
  • vedie evidenciu registrovaných úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti, alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou