Bezinfekčnosť platná od 02.09.2021

Usmernenia COVID-19 » Bezinfekčnosť platná od 02.09.2021

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a písomným vyhlásením o bezpríznakovosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovskom portáli školy.

 

Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín treba využívať distančný spôsob komunikácie (mailom, telefonicky), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

 

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovostiPri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezpríznaskovosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 

BEZPRÍZNAKOVOSŤ:  https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/

 

Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

Dieťa do MŠ a z MŠ sprevádza len jedna osoba.

 

Do priestorov MŠ sa vstupuje s prekrytými hornými dýchacími cestami a pri vstupe sa dezinfikujú ruky. - v interíeri MŠ sa  používa respirátor

V budove MŠ sa dlho nezdrživať- max 10 minút

 

V šatni môžu byť max. 2 rodičia s deťmi, ďalší v prípade potreby chvíľu počkajú.